DİĞER POLİTİKALARIMIZ

MÜŞTERİ MEMNUNİYET POLİTİKASI

Durkar Halı olarak Müşteri Memnuniyeti Politikamızın temel amacı “Müşteri Memnuniyetini sağlamak ve artırmaktır”. Bu anlayış ve görüş altında;

 

 • Şikâyetleri bize verilmiş bir hediye olarak kabul edip, elde ettiğimiz kalıcı iyileştirmelerin sistem ve süreçlerimize entegrasyonunu sağlamayı,
 • Müşteri talep ve şikâyetlerinin kolay iletilmesini sağlayarak mümkün olan en kısa sürede çözüme ulaştırmayı,
 • Müşteri Memnuniyeti çalışmalarında ihtiyaç duyulan tüm kaynakları temin etmek,
 • İstekleri ele alma sürecinde politika ve hedefleri oluştururken yasal mevzuata dayalı şartlara(Tüketicin Korunması Hakkındaki Kanun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmelikleri vb. mevzuat hükümleri ) ve müşteri beklentilerine uyarak, çalışanların bildirimlerini dikkate almayı,
 • Müşteri dileklerinin ve şikayet yönetim sürecinin verimliliğinin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamları sunmayı taahhüt ederiz.

 

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz Durkar Halı bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Kurumumuz, bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında, çalışanlarının kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi, mail grubu vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.
Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:

 1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

İşyerimiz, zorla işçi çalıştırmanın, borca karşılık işgücü, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dâhil olmak üzere tüm şekillerini yasaklar. Çalışanlar, özgür iradeleri doğrultusunda seçilir. İşletmemizdeki çalışma esasları gönüllülük esasında dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

İşyerimizde hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaş dikkate alınır. Kurumumuz, çocukların ait oldukları yerin eğitim kurumları olduğu bilincindedir. Bu nedenle çocuk işgücüne ilişkin yasağı; İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

3. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

İşyerimiz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre ücretler verir. Uygulamalarımız; ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunularak bu çabalar desteklenir.

4. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

İşyerimiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. İşyerimiz; ırk, cinsiyet, renk, milliyet ya da sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı yerler olarak muhafaza etmeye kararlıdır. İşyeri için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi vasıflar temel alınarak yapılır.

5. Sağlık ve Güvenlik

İşyerimiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. İşletmemizde yasal mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanır.

6. Etik İş Davranışı

İşyerimizde yolsuzluk ve rüşvet konusunda tolerans gösterilmez.

7. İşe Alma ve İstihdam

İşyerimizde ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi, yabancı uyruklu işçi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

8. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

Şirketimiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine, yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “İş Sözleşmesi “hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden çalışana sözleşme ve işin/kurumun gerektirdiği evraklar imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışana verilir, oryantasyon eğitimi ile kurumumuz ve işin gerektirdiği tüm kural ve uygulamalar ilgili çalışana aktarılır.

9. Düzenli İstihdam

İşyerimizde mümkün olan her durumda, yapılan iş, ulusal yasalar ve uygulamalar tarafından tanınan istihdam ilişkisi temelinde çalışma yapılır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile işe uygun pozisyonlarda istihdam edilir.

10. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

İşyerimizde, yasalarımıza uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için iş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. İşletmemiz tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

İşletmemiz, kaçak işçi çalıştırmaz.

11. Disiplin ve Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi

İşyerimizde, her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygılı bir biçimde davranılması ve çalışanların huzurlu bir şekilde çalışması önceliğimizdir. Bu nedenle kurumsal cezalandırma ya/ya da sözlü, fiziksel, cinsel veya psikolojik taciz, mobbing, tehdit ya da zorlamaya izin verilmez.

12. Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerini kullanırlar. İşin niteliğine göre çalışma günleri farklılık göstermektedir.

13. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları

Çalışanlarımızın sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkına saygı gösteririz.

14. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

İşyerimiz, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve dilek, şikâyet kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkân sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

15. Tedarikçilerle İlişkiler & Kademeli Etki

Şirketimiz, ürün/hizmet aldığı tedarikçiler için kabul edilebilirlik standartları belirler,  standartlara uyumun sağlanması için ilgili tüm taraflara rehberlik eder, sosyal uygunluk performanslarını ölçer, sonuçları aksiyon planları ile izler ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi amaçlar.

16. Çevrenin Korunması

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya azaltacak ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız.

17. Dilek ve Şikâyetler

Her çalışanın dilek ve şikâyetlerini iletmesi için gerekli şikayet ve öneri mekanizmasını kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı, çalışanın yapacağı dilek, öneri ve şikayet bildirimlerinde kendisine misilleme yapılmamasını,

Çevredeki topluluklardan şirket ve çevresel konular (koku, gürültü, atık vb.) ile ilgili gelen şikâyetleri ele almak için; işçilerden gelen şikâyetlerin iletilmesinde olduğu gibi şikâyet ve öneri mekanizmasının kullanılmasını teşvik etmeyi Durkar Halı olarak taahhüt ederiz.

18. Gümrük Mevzuatına Uygunluk

İşyerimiz, gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürünlerin yasa dışı sevkiyatını önleyecek tedbirler almayı taahhüt etmektedir.

19. Yönetim Sistemi

İşyerimiz, sosyal uygunluk faaliyetlerini, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin sosyal uygunluk standartlarına, işyeri davranış kurallarına ve amfori BSCI ilkelerine uygun bir yönetim çatısı altında yürütmeyi, bu konuyla ilişkin sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve periyodik aralıklarla gözden geçirmeyi, tüm bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan bütçeyi sağlamayı taahhüt eder.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DURKAR HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak Sağlıklı ve Güvenli bir iş ortamı oluşturmak için;

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara ve yasal yükümlülüklere uymayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate alarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı, işyerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Acil Durumlar karşısında, tüm çalışanlarını korumayı ve Acil Durumlara karşı daima hazırlıklı olmayı,
 • İşyerinde bulunan çalışanlarımız ile birlikte taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz ile iş birliği yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınmasını, uygulanmasını, belirlenen kurallara uyulmasını teşvik ederek İş Sağlığı ve İş Güvenliği performansımızı arttırmayı,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı için ortam sağlamayı ve İSG kültürünün oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma grupları içinde alınan faydalı kararları uygulamayı ve ihtiyaç duyulan bütçeyi sağlamayı,
 • Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarını sürekli iyileştirme ve geliştirme anlayışı içerisinde daha iyi hale getirmeyi,

“İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” olarak benimser ve bu kapsamda çalışmalarımıza yön veririz.